Прирачник за локални избори 2021 година

Прирачникот за локални избори во Република Северна Македонија 2021 година дава преглед за локалните избори 2021 година, како и за историјата на локалните избори во земјата, изборниот систем, и учесниците во изборниот процес. По завршувањето на изборите ќе се подготви второ, дополнето, издание на овој Прирачник во кое ќе бидат вклучени резултатите, како и информации за кампањата и изборниот процес во целина.

Електронското издание на прирачникот е достапно на македонски, албански и англиски јазик и може бесплатно да се преземе од следните линкови:

 

Прирачник за локални избори во Република Северна Македонија 2021 година

Manual për zgjedhjet lokale në Republikën e Maqedonisë së Veriut 2021

The Republic of North Macedonia’s 2021 Local Elections Handbook