Прирачник за локални избори 2021 година – второ дополнето издание

Прирачникот за локални избори во Република Северна Македонија 2021 година дава преглед за локалните избори 2021 година, историјата на локалните избори во земјата, изборниот систем, информации за кандидатите, резултатите, кампањата, финансиите и оценките од набљудувачите на изборите.

Електронското издание на прирачникот е достапно на македонски, албански и англиски јазик и може бесплатно да се преземе од следните линкови:

 

Прирачник за локални избори во Република Северна Македонија 2021 година

Manual për zgjedhjet lokale në Republikën e Maqedonisë së Veriut 2021

The Republic of North Macedonia’s 2021 Local Elections Handbook

best replica watches best clocks swiss replica watch